การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5

การวางแผนกำลังคน
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฎิบัติงานตามภารกิจ

การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฎิบัติงาน