การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ด้านการวางแผนกำลังคน


ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ด้านการพัฒนา

ด้านการรักษาไว้

ด้านการใช้ประโยชน์