การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


    ข้อมูลพื้นฐาน                                                       
 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q&A
 9. Social Network

    แผนการดำเนินงาน                                               
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    การปฏิบัติงาน                                                       
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

    การให้บริการงาน                                                  
 14. มาตรฐานการให้บริการ
 15. ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 17. E-Service

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                       
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                      
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                   
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิด           โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                  
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต                     
 34. เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 37. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต