มาตรฐานการปฎิบัติงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5

 นายสุวิทย์  ยาประสิทธิ์  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวอันธิกา  อินต๊ะ รายละเอียดที่นี่
 นางสาวกิ่งกาญจน์  กิติตุ้ย  รายละเอียดที่นี่
 นางเสาวภา  วงค์ห้อ  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวอินทิรา  คำนันท์ รายละเอียดที่นี่
 นางสาวพิจิตรา ศิริป้อม  รายละเอียดที่นี่

 นางสาวจันทนา  พนมการ  รายละเอียดที่นี่
 นางนฤมล  จันทร์เขียว  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวกีรติ  การะบูรณ์  รายละเอียดที่นี่
 นางธัญญรัตน์  จันทรมานนท์  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวเมธินี  มณีวรรณ์  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวสมฤดี  ขันตั้ง  รายละเอียดที่นี่
 นายธนวัฒน์ มุทุมณ รายละเอียดที่นี่

 นางกัญจน์ชญา ปาปะเค รายละเอียดที่นี่
 นายพิชิต  ตุ่นติ๊บ  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวลำดวน  ชาติวิเศษ รายละเอียดที่นี่
 นางสุมาลี  ตุ่นติ๊บ  รายละเอียดที่นี่
 นางณัฐธิดา  การะบูรณ์  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวศิริพรรณ  นันตาบุญ  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวจุฑารัตน์ แสงยา  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ  รายละเอียดที่นี่

 นางอริศรา  กังแฮ  รายละเอียดที่นี่
 นางจันทร์ฉาย  เทพบริสุทธิ์  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวฐญามน  วงค์การณ์  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวสุจิตราภรณ์  ไชยวิทยาการ  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวสุพัตรา  อรมณี  รายละเอียดที่นี่
 นายสิริราช  ชาวอินเอก  รายละเอียดที่นี่
 นางณิชนันทน์  ทรัพย์โสภิณ  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวไอยวริญ  แสนคำ รายละเอียดที่นี่
 นางอรทัย สมัยกุล  รายละเอียดที่นี่

 นางสรวงสุดา  วีรแพทยโกศล  รายละเอียดที่นี่
 นางปรานอม  ยะมัง   รายละเอียดที่นี่
 นางวิภาพร  สุวรรณหล้า   รายละเอียดที่นี่
 นางเกศราพร  นะจา   รายละเอียดที่นี่
 นางสาวอมลวรรณ  กบกันทา   รายละเอียดที่นี่
 นางสาวปริน  ปันทนันท์   รายละเอียดที่นี่
 นายศุภวัฒน์  พรหมปัญญา   รายละเอียดที่นี่
 นางเบญจมาศ  จาติ   รายละเอียดที่นี่

 นางสาวชิชญาสุ์  คุณาธรรม   รายละเอียดที่นี่
 นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว รายละเอียดที่นี่
 นางกนกอร  พินิจราชกิจ  รายละเอียดที่นี่
 นางกรรณิการ์  ฟองผล  รายละเอียดที่นี่
 ดร.วชิราพร  สุวรรณศรวล  รายละเอียดที่นี่
 นายปิยะ อินต๊ะคำ  รายละเอียดที่นี่
 นายอุดรพัฒน์ บุญมา  รายละเอียดที่นี่
 นางสาวจารุณี  ศรีกันยา  รายละเอียดที่นี่
 นายวีรพงษ์   คำผง  รายละเอียดที่นี่
 นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้ รายละเอียดที่นี่
 นางธนากาญจน์   สนธิกุล  รายละเอียดที่นี่
 นางพิชญภัสสร์  เอี่ยมสะอาด รายละเอียดที่นี่
 นางสาวอรณัชชา  เตชะวงค์  รายละเอียดที่นี่
 นายกฤติ  คุ้มปรีดี รายละเอียดที่นี่
 นางสาวรณิดา  ชุมภูศรี  รายละเอียดที่นี่

 นางกานดา  บาร์บิเย รายละเอียดที่นี่
 นางวิลาวัลย์  ขันคำ รายละเอียดที่นี่
 นางสาวฮานันยาห์ สถาปนาเลิศ รายละเอียดที่นี่

 นายอินสร  คำปัน   รายละเอียดที่นี่
 นายณัฐพล  ขันคำ   รายละเอียดที่นี่

 นางไอซา  แก้วประภา  รายละเอียดที่นี่
 นายปวรปรัชญ์  ฝั้นติ๊บ   รายละเอียดที่นี่

 นายวิชัย  ปานอุทัย   รายละเอียดที่นี่
 นางสาวดารารัตน์  วงค์สถาน    รายละเอียดที่นี่
 นางสาววิรัก  สุขรักษ์    รายละเอียดที่นี่