มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบงาน นางสาวสุจิตราภรณ์  ไชยวิทยาการ