โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ.
**********************

  • คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
ดาวน์โหลดโปรแกรม เพื่อติดตั้งใช้งาน (ให้ดาวน์โหลดทั้ง 3 ไฟล์)
กรณีติดตั้งโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมไม่ได้