กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ก.ค. 2563 06:28 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 05:38 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข มาตรฐานการปฎิบัติงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 05:35 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข มาตรฐานการปฎิบัติงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 05:34 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 05:15 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 05:14 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 05:08 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 04:53 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 04:53 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ แผ2.jpg กับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 04:46 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 04:34 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 04:15 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 04:02 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:33 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:16 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:15 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:07 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข สถิติการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:06 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข สถิติการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:06 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แนบ 44.jpg กับ สถิติการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:06 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:05 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แนบ 44.jpg กับ มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 03:00 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 02:59 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แนบ 55.jpg กับ มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 02:51 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพฐ. ศธ. แก้ไข รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
15 ก.ค. 2563 00:45 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 5

เก่ากว่า | ใหม่กว่า