กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 พ.ย. 2562 23:49 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี สพป.เชียงใหม่ เขต 5
22 ส.ค. 2562 21:04 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
22 ส.ค. 2562 21:03 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
22 ส.ค. 2562 20:21 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
22 ส.ค. 2562 20:20 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
22 ส.ค. 2562 20:20 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
22 ส.ค. 2562 20:19 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
22 ส.ค. 2562 20:18 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
22 ส.ค. 2562 20:18 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
22 ส.ค. 2562 20:10 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง Nocopy
30 ก.ค. 2562 02:13 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
14 ก.ค. 2562 20:10 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
14 ก.ค. 2562 20:07 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส สพป.เชียงใหม่ เขต 5
14 ก.ค. 2562 20:02 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 21:15 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แก้ไข มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 21:15 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แนบ wantcar.jpg กับ มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 21:03 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า อัปเดต wantmeeting.jpg
10 ก.ค. 2562 21:00 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แก้ไข มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 21:00 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แนบ wantmeeting.jpg กับ มาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 20:08 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แก้ไข สถิติการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 20:08 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แนบ siticar.jpg กับ สถิติการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 20:08 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า อัปเดต sitimeeting.jpg
10 ก.ค. 2562 20:07 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แนบ sitimeeting.jpg กับ สถิติการให้บริการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 20:02 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5
10 ก.ค. 2562 20:01 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แนบ 66766787_761180264279705_2283959626854563840_n.jpg กับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

เก่ากว่า | ใหม่กว่า